ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

A Go Group Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő) a jelen Tájékoztatóban rögzíti az általa alkalmazott adatvédelmi és - kezelési elveket, és az Adatkezelő adatvédelmi és - kezelési politikáját, amelyet az Adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el.

A jelen Tájékoztató az Adatkezelő ügyfelei, szerződés partnerei által, az Adatkezelővel önkéntesen, az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatások igénybevétele érdekében megadott személyes adatok kezelésének elveit tartalmazza az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendeletével (GDPR), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.), és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezésivel összhangban

I. Az Adatkezelő

Az Adatkezelő neve: Go Group Kft.
Az Adatkezelő levelezési címe: 1214 Budapest, Vénusz u. 23. 3/47.
Az Adatkezelő e-mail címe: info@goweb.hu
Az Adatkezelő telefonszáma: +36 (70) 622 2289
Az Adatkezelő cégjegyzékszáma: 01-09-292744
Az Adatkezelő adószáma: 23134762-2-43
Honlap: goweb.hu

Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikor történő megváltoztatására, az esetleges változásokról kellő időben értesíti az ügyfeleket. Amennyiben az érintetteknek olyan kérdése lenne, mely jelen közlemény alapján nem egyértelmű, az Adatkezelő elérhetőségein teheti fel kérdéseit, ahol Adatkezelő munkatársai azt legjobb tudásuk szerint megválaszolják. Az Adatkezelő bár elkötelezett a szolgáltatások minőségének a legmagasabb szinten tartása irányában, a rendszer használatából eredő esetleges károkért felelősséget nem vállal. Az Adatkezelő elkötelezett partnerei és felhasználói személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

II. Fogalmak Jelen Szabályzat szempontjából:

 1. érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy;
 2. személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható bármely információ - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
 3. hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;
 4. tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;
 5. Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja, illetve az a természetes vagy jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet, aki vagy amely a törvény szerinti adatkezelési célból egészségügyi és a hozzá kapcsolódó személyes vagy személyazonosító adat kezelésére jogosult;
 6. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép)rögzítése;
 7. adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
 8. nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
 9. adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;
 10. adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;
 11. adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;
 12. adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
 13. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;
 14. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az Adatkezelővel kötött szerződése alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is - adatok feldolgozását végzi;
 15. adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;
 16. harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az Adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;
 17. személyazonosító adat: a családi és utónév, leánykori név, a nem, a születési hely és idő, az anya leánykori családi és utóneve, a lakóhely, a tartózkodási hely, a társadalombiztosítási azonosító jel (a továbbiakban: TAJ szám) együttesen vagy ezek közül bármelyik, amennyiben alkalmas vagy alkalmas lehet az érintett azonosítására;

III. Adatkezelés, adatfeldolgozás elvei

Az Adatkezelő a személyes adatokat a jóhiszeműség, a tisztesség és átláthatóság elveinek, valamint a hatályos jogszabályok és jelen Adatkezelési tájékoztatóban leírt rendelkezéseinek megfelelően kezeli.

Az Adatkezelő a személyes adatokat az Érintett hozzájárulása alapján vagy szerződés teljesítése céljából, kizárólag célhoz kötötten használja fel.

Az Adatkezelő a személyes adatokat csak a jelen Adatkezelési tájékoztatóban ill. a vonatkozó jogszabályokban meghatározott célból kezeli. A kezelt személyes adatok köre arányban áll az adatkezelés céljával. Minden olyan esetben, ha a személyes adatokat az Adatkezelő az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről az Érintettet tájékoztatja és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

Az Adatkezelő a megadott személyes adatokat nem ellenőrzi, azok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó Érintett felel.

A 16. életévét be nem töltött személy Érintett személyes adatai csak a felette szülői felügyeletet gyakorló nagykorú személy hozzájárulása esetén kezelhetők. Az Adatkezelőnek nem áll módjában a hozzájáruló személy jogosultságát, illetve nyilatkozatának tartalmát ellenőrizni, így az Érintett illetve a felette szülői felügyeletet gyakorló személy szavatol azért, hogy a hozzájárulás megfelel a jogszabályoknak. Hozzájáruló nyilatkozat hiányában az Adatkezelő 16. életévét be nem töltött Érintettre vonatkozó személyes adatot – a szolgáltatás felhasználásakor használt IP cím kivételével, amelynek rögzítésére az internetes szolgáltatások jellegéből adódóan automatikusan sor kerül – nem gyűjt.

Az Adatkezelő az általa kezelt személyes adatokat a jelen Adatkezelési tájékoztatóban meghatározott Adatfeldolgozókon kívül harmadik félnek át nem adja. A jelen pontban foglalt rendelkezés alól kivételt képez az adatok statisztikailag összesített formában történő felhasználása, mely az Érintett beazonosítására alkalmas egyéb adatot semmilyen formában nem tartalmaz, ezáltal nem minősül adatkezelésnek, sem adattovábbításnak. Az Adatkezelő bizonyos esetekben – hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, jogi eljárás szerzői-, vagyoni- illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja miatt az Adatkezelő érdekeinek sérelme, a szolgáltatások biztosításának veszélyeztetése stb. – harmadik felek számára hozzáférhetővé teszi az Érintett elérhető személyes adatait.

Az Adatkezelő gondoskodik a személyes adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozzák azok véletlen elvesztését, jogtalan megsemmisülését, jogosulatlan hozzáférését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását, jogosulatlan terjesztését. E kötelezettség teljesítésére az Adatkezelő minden olyan harmadik felet felhív, akik részére személyes adatokat továbbít.

Tekintettel a GDPR vonatkozó rendelkezéseire az Adatkezelő nem jelöl ki adatvédelmi tisztviselőt.

A szolgáltató a szolgáltatásait igénybe vevő ügyfelek honlapjain és webáruházaiban gyűjtött adatok tekintetében a szolgáltató adatfeldolgozónak minősül, adatkezelést ebben a tekintetben nem végez. Az így kezelt személyes adatok köréről, a kezelésének céljáról, jogcíméről és időtartalmáról az Ügyfél, mint Adatkezelő tud felvilágosítást adni, ezen adatok adatkezelésével kapcsolatban az Ügyfél tartozik kizárólagos felelősséggel.

Az Adatkezelő személyes adatot kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezel jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon. A Társaság törekszik arra, hogy az adatkezelés minden szakaszában megfeleljen az adatkezelés céljának, az adatok felvétele és kezelése tisztességes és törvényes legyen.

Az Adatkezelő csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas.

A személyes adatot az Adatkezelő csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezel.

Az Adatkezelő a szolgáltatott személyes adatok kezelését nyomtatott vagy számítógépes formátumban, illetve elektronikus adathordozón végzi.

IV. A kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogalapja és időtartama

4.1. Ügyfél regisztráció, megrendelés

Az adatkezelés célja és jogalapja: A megrendelések teljesítése, a szolgáltatások biztosítása, kapcsolattartás az Ügyféllel, a megrendelésből eredő szerződéses kötelezettségek teljesítése és jogok gyakorlása, számviteli kötelezettség teljesítése, valamint hírlevél és tájékoztató levél küldése.

A kezelt adatok köre: Felhasználónév, jelszó, név, cím, telefonszám, e-mail cím, bizonyos domain név megrendelése esetén azonosító okmány száma, az adott domain végződés regisztrációs szabályzata szerint.

Az adatkezelés időtartama: Az Adatkezelő az ajánlat kéréshez kapcsolódó személyes adatokat 6 hónapig, míg a szerződés teljesítéséhez szükséges adatokat előfizetői időszak és szerződés lejáratát és követően 5 évig tárolja, tekintettel arra, hogy ennyi időn belül merülhet fel a szerződéssel kapcsolatos polgári jogi igény. A számviteli bizonylatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján az adatkezelő 8 évig őrzi meg.

4.2. Hírlevél

Az adatkezelés célja: E-mail alapú hírlevél küldése az érdeklődők részére, tájékoztatás az aktuális információkról, szolgáltatásokról.

Az adatkezelés jogalapja: Az érintett önkéntes hozzájárulása vagy az Adatkezelő jogos érdeke és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése.

A kezelt adatok köre: név, e-mail cím.

Az adatkezelés időtartama: A hozzájáruló nyilatkozat esetén visszavonásáig, az Adatkezelő jogos érdeke esetén pedig a tiltakozási jog gyakorlásáig tart. Az érintett a hozzájárulás visszavonását, illetve a tiltakozási jogát a kiküldött hírlevélben szereplő linkre kattintva gyakorolhatja, vagy az Adatkezelő székhelyére postai úton megküldött levélben kezdeményezheti.

4.3. Ügyfélszolgálat

Az adatkezelés célja és jogalapja: Az Adatkezelő Ügyfelei részére Ügyfészolgálatot biztosít. A beérkező e-maileket, a weboldalon található kapcsolatfelvételi űrlapok segítségével küldött üzeneteket, online beszélgetéseket rögzíti, minden önkéntesen megadott adattal együtt és kapcsolattartásra és szolgáltatás nyújtásra használja fel.

Az adatkezelés időtartama: Az adatkezelő az önkéntesen, a kapcsolatfelvételhez megadott adatokat maximum 5 évig tárolja.

4.4. Adatkezelő által üzemeltetett tartalomkezelő rendszerek

Az Adatkezelő által üzemeltett web- és webáruház rendszerek esetén, az adminisztrációs felületen automatikus naplózás működik, melynek célja a hibajavítás gyorsítása. A naplóban a bejegyzésekben az bejelentkezett adminisztrátor annak ID-ja alapján azonosítható és nyomon követhető a teljes tevékenysége. Az automatikus naplózásban a bejegyzések 6 hónap elteltével automatikusan törlődnek.

V. Az Adatkezelő által kezelt további adatok köre

Az Adatkezelő a kiszolgálás érdekében a Felhasználó számítógépén adatcsomagot (ún. „cookie”-t) helyez el, amik elsődleges célja a folyamat azonosítás és a terhelés elosztás. Minden cookie a weboldal alapvető működéshez szükséges, személyes azonosításra nem alkalmas. A cookie-t a Felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. A cookie-k alkalmazásának tiltásával a Felhasználó tudomásul veszi, hogy cookie nélkül az adott oldal működése nem teljes értékű.

Az Adatkezelő az általa üzemeletett oldalakon található remarketing követőkódokat is alkalmaz, amelyeket újraelköteleződésre és az oldalát látogatók internetezési szokásaival releváns hirdetési célcsoport alkotásra használja fel, online hirdetési startégiájában.

A Cookiek letiltásáról az alábbi oldalon található részletes tájékoztatás: https://optout.networkadvertising.org/

Az Adatkezelő az alábbi cookie-kat használja:

4.1 Google Analytics:

Webelemző szolgáltatás

A Google Analítics adatvédelmi tájékoztató: https://www.google.hu/analytics/learn/privacy.html

4.2 Google AdWords:

Remarketing és profilalkotás, az Adatkezelő ezen adatcsomagok segítségével jelenít meg hirdetéseket a Google és Partnereinek rendszereiben.

A Google Adwords adatvédelmi tájékoztató: https://policies.google.com/privacy?hl=hu&gl=hu

4.3 Facebook Pixel:

Webelemzés, remarketing és profilalkotás, az Adatkezelő ezen adatcsomagok segítségével jelenít meg hirdetéseket a Facebook és Partnereinek rendszereiben.

A Facebook adatvédelmi nyilatkozatába: https://www.facebook.com/legal/terms/customaudience#

4.4 GoMail / Mautic hírlevelező rendszer:

A hírlevélre feliratkozók email címeti a GoMail / Mautic hírlevelező rendszer segítségével tároljuk és kezeljük. Ezek az adatokat a 3.2 pontban részletezzük.

4.5 Social Plug-inek (közösségi oldalak bővítményeinek) bevonása: A webshop személyesebbé tétele érdekében az Szolgáltató oldalon a Facebook és a Google közösségi oldalak pluginjai (bővítményei) kerülnek alkalmazásra, amelyeket az egyesült államokbeli Facebook Inc. (1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA) és a Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) vállalatok tesznek elérhetővé.

VI. A adatkezelés módja és biztonsága

Az Adatkezelő minden személyes adatot elektronikusan, vagy papír alapon kezel és tárol.

Az Adatkezelő számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési eszközei a székhelyén, illetve a Versanus Kft. szerverteremben (1023 Budapest, Bécsi út 3-5. 5. em. 56.) valamint a Rackforest Kft. szerverteremben (1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22) kerültek elhelyezésre. A szervereken tárolt adatokhoz a szervertermek munkatársai nem férhetnek hozzá.

Az Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket alkalmaz az adatkezelési tevékenységének teljes terjedelmére kiterjedően. Az Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védeni köteles különösen a jogosulatlan vagy jogsértő hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, elvesztés, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, megváltoztatás és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. Az Adatkezelő köteles az adatokat a mindenkori legjobb iparági gyakorlatnak, a GDPR-nak, a hatályos magyar jogszabályoknak és a bármely egyéb adatvédelmi, adatbiztonsági jogszabálynak megfelelő adatbiztonsági szint alkalmazásával kezelni.

Az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő az Adatkezelő megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is.

VII. Az adatokat megismerő személyek köre, adattovábbítás, adatfeldolgozás

Az Adatkezelő jogosult megosztani az általa tárolt személyes adatatokat az esetleges jövőbeli külsős, marketing vagy egyéb tevékenységet folytató partnereivel, akik kizárólag a két fél közötti megállapodásban meghatározott módon (avagy előre, írásban rögzített feltételek mellett) használhatja fel a kezelt adatokat.

Az Adatkezelő alvállalkozók közreműködését veszi igénybe (minden közreműködő köteles a személyes adatokat az Adatkezelő utasításaink megfelelően kezelni) a személyes adatok teljességének vagy egy részük kezelése céljából, a szerződéses szolgáltatásuk teljesítéséhez szükséges mértékben (például : honlap tárhely, honlap felhasználásához kapcsolódó szolgáltatások nyújtása vagy kereskedelmi ajánlatok küldése). Ezekről a lentiekben tájékozódhat részletesebben.

 • Versanus Kft. (1023 Budapest, Bécsi út 3-5. 5. em. 56.) – Tárhelyszolgáltató
 • Rackforest Kft. (1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.) – Tárhelyszolgáltató
 • Móréné Rácz Rita EV. (1213 Budapest, Szedres utca 4) – Könyvelési szolgáltatás
 • hu Kft. (1031 Budapest, Záhony utca 7) – Számlázási szolgáltatás
 • Facebook (1 Hacker Way #15, Menlo Park (HQ), CA, USA) – Online marketing hirdetések
 • Google (1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View (HQ), CA, USA) – Online marketing hirdetések, weboldal elemzés és látogatói statisztikák

VIII. Az Érintett jogai

8.1. A hozzáférés joga

Az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatait és a rendeletben felsorolt információkat megismerje.

8.2. A helyesbítéshez való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

8.3. A törléshez való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 1. a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték;
 2. az Érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 3. az Érintett tiltakozik az adatainak kezelése ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre.

Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

8.4. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha

 1. az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát;
 2. az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az érintett igényli azokat jogi igények érvényesítéséhez.

8.5. Az adathordozhatósághoz való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott  személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, ha az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződésen alapul és az adatkezelés automatizált módon történik.

8.6. A tiltakozáshoz való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése az Adatkezelő jogos érdeke.

IX. A jogérvényesítés módja

Bármilyen adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel kereshető az Adatkezelő a I. pontban meghatározott elérhetőségeken.

Az Érintett az adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) fordulhat.

Az Érintett jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az Érintett választása szerint – az Érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Az Adatkezelő kérésre az Érintettet tájékoztatja a jogorvoslat lehetőségéről és eszközeiről.

X. Hatályos jog, egyéb rendelkezések

A jelen Adatkezelési Tájékoztatóra a magyar jog az irányadó.

Amennyiben a Felhasználó országa szerinti hatályos jogszabályok a jelen Adatkezelési tájékoztatóban foglaltaknál szigorúbb szabályokat rendelnek a felek részére, a Felhasználó köteles azoknak eleget tenni. A Felhasználó azonban tudomásul veszi és elfogadja, hogy az Adatkezelő felelősségét a jelen Adatkezelési tájékoztatóra irányadó jog szerinti jogszabályok alapozzák meg és felelősségét a vonatkozó jogszabályok és bírósági döntések alapján lehetséges legteljesebb mértékig kizárja a Felhasználó országa szerinti rendelkezések be nem tartásáért.

A jelen Adatkezelési tájékoztató a tájékoztatást szolgálja, önmagában nem elegendő az adatkezelések teljes megértéséhez. Azon kérdésekben, melyekre a jelen Adatkezelési tájékoztató nem nyújtott egyértelmű választ, a Felhasználó a I. pontban jelzett elérhetőségeken kérhet tájékoztatást az Adatkezelőtől.


Kelt: Budapest, 2021.01.01.

Hatályba lépés: 2021.01.01.

VEDD FEL VELÜNK A KAPCSOLATOT, KÉRJ AJÁNLATOT

 • *
 • *
 • *
 • *
 • * kötelezően kitöltendő mező
  VÁRJUK HÍVÁSOD
  +36 70 622 22 89
  KÜLDJ LEVELET
  info@goweb.hu
  KERESS FEL MINKET
  Budapest
  Tatabánya
  Esztergom