Általános Szerződési Feltételek
(Bérelhető webáruház)

A jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) tartalmazza a Go Group Kft. (1214 Budapest, Vénusz u. 23. 3/47.; Adószám: 23134762-2-43, Cégjegyzékszám: 01 09 292744) által üzemeltetett online szolgáltatásként bérelhető Webáruház Rendszer használatára vonatkozó feltételeket.

Az ÁSZF mindenkor hatályos változata elérhető a Go Group Kft. (Továbbiakban Szolgáltató) weboldalán (továbbiakban "honlap"). A Szolgáltató fenntartja a jogot jelen szerződés egyoldalú módosítására. A módosításról a Vállalkozó rövid felhívás formájában tájékoztatja a Felhasználókat, a megrendeléskor meghatározott email címen. A szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, azokat a Szolgáltató nem iktatja, így az utólag nem hozzáférhető és nem megtekinthető.

Az Ügyfél személyes adatainak kezeléséről az Adatkezelési tájékoztató rendelkezik, mely az alábbi linken érhető el: https://goweb.hu/tartalmak/adatkezelesi_tajekoztato

1. Szerződés tárgya

1.1. Szolgáltatás igénybevételének feltételei

A Szolgáltatást 18. életévét betöltött, cselekvőképes természetes személy, illetve jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdálkodó szervezetnek minősülő Ügyfél veheti igénybe Megrendelő lap kitöltésével.

A Szolgáltatást igénybe vevő és az arra vonatkozó szerződést megkötő Ügyfél kijelenti, hogy a magyar jogszabályok szerint cselekvőképes nagykorú személy és az általa képviselt szervezet nevében általában jogosult önállóan szerződéskötéséhez szükséges nyilatkozatok megtételére vagy a szolgáltatásra vonatkozó szerződés megkötésére vonatkozóan megfelelő meghatalmazással rendelkezik.

A Megrendelő lap kitöltése folyamán a Ügyfél köteles a hozzá köthető, valós adatokat megadni. Ennek bármely nemű elmulasztása esetén a Szolgáltató, jogosult hozzáférését részlegesen, vagy teljes egészében korlátozni, a Szolgáltatásból kizárni.

1.2. A szolgáltatás leírása

A Szolgáltató az Ügyfél részére webáruház rendszert és a webáruház rendszerhez kapcsolódó tárhelyet biztosít (továbbiakban Webáruház), melyen Felhasználó bemutathatja és értékesítheti termékeit.

A Szolgáltató által működtetett online Webáruház felhasználási joga azon jogi- és cselekvőképes személyek és gazdálkodó szervezetek számára érhetőek el, akik regisztrálnak a SHOPRENTER weboldalán. A regisztrációval vagy a Megrendelő lap kitöltésével a Felhasználó elismeri, hogy

2. Szerződés időtartama és hatálya

Felek a szerződést határozatlan időre kötik, de minimum az Ügyfél által az előfizetés megrendelésekor választott előfizetői csomag időtartamára.

Az előfizetési időszak kezdete a megrendelés leadásának időpontja, hacsak attól eltérően a Felek a Megrendelésben nem rendelkeznek.

A szolgáltatás fordulónapja a kifizetett időszak utolsó napja lesz. A szolgáltatások előfizetés hatálya alatt történő Ügyfél általi (Ügyfél kérésére történő) szüneteltetésére, illetve felfüggesztésére,majd annak egy későbbi időpontban történő folytatására nincs mód.

3. Bérleti díj

3.1. Bérleti díjak fizetési módja

A Szolgáltatási Díjat az Ügyfél minden esetben előre fizeti a Szolgáltató számára, a Megrendelés (ettől eltérően a Megrendelésben meghatározott nap) aláírásának időpontjában, illetve a fordulónap és az azt követő legfeljebb 10. napon kiállított számla ellenében.

A számlák minden esetben 8 napos fizetési határidővel kerül kiállításra és a számlán feltüntetett bankszámlára történő utalással teljesítendőek.

A befizetett összeget Szolgáltató tartja nyilván és Felhasználó számára előfizetési konstrukciójától függően biztosítja a rendszer használatát.  A rendszeres nettó bérleti díj az előfizetői konstrukció a Megrendelő lapon kerül meghatározásra.

Az azt a következő év tekintetében a Szolgáltató minden év január 31.-ig felülvizsgálhatja, és a Megrendelő lapon meghatározott összeget egyoldalúan módosítja. A módosításról a Szolgáltató a módosítás előtt legalább 30 nappal köteles az Ügyfelet tájékoztatni, aki ennek ismeretében a Szolgáltatástól írásban szabadon elállhat.

A Szolgáltatás számlájának határidőre történő nemfizetése esetén a Szolgáltató azonnal korlátozhatja, vagy leállíthatja a Szolgáltatás elérését.

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a szolgáltatást részben, vagy teljes egészében korlátozza, amennyiben az Ügyfél nem fizette be az esedékes bérleti díjakat. A Szolgáltató bérleti díjak a fizetési késedelem miatti felfüggesztés alatti időszakra is fizetendőek. 

A havi csomag számlázása tárgyhóra, a negyedéves tárgyhóra + 2 hónapra, míg az éves csomag tárgyhó + 11 hónapra vonatkozik. 

3.2. Funkciók

Az Megrendeléshez kapcsolódó funkciók és a kapcsolt alap és kiegészítő modulok listáját a Megrendelő Lap tartalmazza.

Új megrendelésekhez kapcsolódóan, az aktuálisan elérhető modul és funkció lista jelen ÁSZF I. mellékleteként érhetőek el.

Régebbi bérelt rendszerek esetén a Szolgáltató vállalja, hogy a felülvizsgálatot követően a jelen ÁSZF I. mellékletében jelzett alapértelmezett modulokat az Ügyfél kérést követően aktiválja, amennyiben arra a technikai körülmények lehetővé teszik.

A Szolgáltató vállalja, hogy az alaprendszer megrendeléskori funkcióinak működésére és biztonsági réseinek kijavítására szavatosságot vállal a bérleti szerződés idejlre. Ezzel kapcsolatos hibákat mielőbb kijavítja és a hiba írásos bejelentését követően, a javítás határidejét írásban visszajelenti
Ezen működésbeli szavatosság nem terjednek ki a felhasználó általi tévedésekre, hibás beállításokra, vagy egyéb felhasználó általi beavatkozásnak köszönhető hibákra. A Szolgáltató az időközi biztonsági frissítések(et) a bérelt rendszerekre automatikusan, előzetes bejelentés nélkül aktiválja.

A működési szavatosság és frissítés nem terjed ki a 3. fél által biztosított integrációkra, API adatkapcsolatokra.

A hibák bejelentése, készre jelentése és a hibákkal kapcsolatos kommunikálásáa a Szolgáltató hibajegykezelő rendszerén történik kizárólagosan, amely a git.idea2go.hu linken érhető el.
Rászletes leírás a hibakezelési folyamatról: https://goweb.hu/tartalmak/online_rendszerek_hibakezeles

A Szolgáltató fenntartja a jogot ezen funkciók bővítésére és egyoldalú módosítására, a szűkítés esetén arról az Ügyfelet írásban köteles tájékoztatni, legalább 7 nappal a változtatás előtt, a Megrendelő lapon közölt emailcímre történő levél küldésével.

4. Felelősség vállalás, jogok és kötelezettségek

4.1. A Szolgáltató kötelezettségei és felelőssége

A Szolgáltató az Ügyfél számára biztosítja jelen Általános Szerződési Feltételekben meghatározott Webáruház felhasználási jogát. 

A Szolgáltató a szerverein elhelyezett fájlokról, adatokról, beállításokról rendszeres időközönként, hetente biztonsági mentést készít, valamint minden tőle elvárhatót megtenni az Ügyfél adatainak védelme érdekében. Azonban az Ügyfél tudomásul veszi, hogy bármilyen okból bekövetkező adatvesztés esetén a Szolgáltató nem szavatol az adatok teljes és naprakész helyreállításáért vagy helyreállíthatóságáért.

A Szolgáltató kizár minden felelősséget a szolgáltatások segítségével nyújtott áruk vagy szolgáltatások vásárlói vagy igénybe vevői által tanúsított magatartásért.

A szolgáltatások igénybevétele során az Ügyfél vagy az Ügyfél szolgáltatásainak felhasználói által elérhetővé tett tartalmat a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni. Jogellenes, illetve nem megfelelő használat észlelése esetén a Szolgáltató jogosult a szolgáltatásokat részben vagy egészben korlátozni, illetve az Ügyfél egyidejű értesítése mellett a szolgáltatást felfüggeszteni vagy megszüntetni.

 Az Ügyfél adatvédelmi gyakorlatáért a Szolgáltató felelősségre nem vonható azért semmilyen felelősséget nem vállal. ahogyan a webáruházakban elhelyezett linkek által elérhető harmadik felek, Szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért sem.

A Szolgáltató az általa az ÁSZF-ben vállalt szavatosságokon túl a szolgáltatások minőségéért, más szolgáltatásokkal való együttműködéséért a Szolgáltató nem felel.

Karbantartási és ügyfélszolgálati célból a Szolgáltató az Ügyfél előzetes engedélye nélkül is bejelentkezhet az Ügyfél által bérelt Webáruház Rendszer adminisztrációs felületére, ahol beállításokat módosíthat, teszt folyamatokat hajthat végre (akár mérőkódok elhelyezésével) és optimalizálhatja a rendszert, továbbá hibajavítást végezhet.

A szolgáltatás biztosítása során a Szolgáltató adatfeldolgozóként az Ügyfél által kezelt adatokhoz, és az Ügyfél által elhelyezett tartalmakhoz hozzáfér, azokat megismerheti. A Szolgáltató ezeket az adatokat kizárólag a szolgáltatás nyújtása érdekében dolgozza fel, saját céljaira nem használja, harmadik fél számára nem adja ki.

A teljesítés során a Szolgáltató alvállalkozót vehet igénybe, ilyen esetben a Szolgáltató az alvállalkozó teljesítéséért úgy felel, mintha a munkát teljes egészében maga végezte volna el.

4.2. Az Ügyfél kötelezettségei és felelőssége

Az Ügyfél köteles a Szolgáltatás szerződésszerű teljesítését elfogadni és a teljesítés után járó díjat a Szolgáltatónak megfizetni.

Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató által felajánlott szolgáltatásokat és azok funkcionalitását a saját mérlegelése alapján a saját felelősségére választja ki a saját üzleti céljainak elérése érdekében.

Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a hozzá tartozó webáruházban megtalálható adatok kezelése, felrögzítése, adminisztrálása minden esetben Ügyfél feladata. Az Ügyfél által bérelt Webáruházban kizárólag Ügyfél áll szerződésben, így a létrejött adásvétel tekintetében és a Webáruházba feltötöltött termékek, szolgáltatások valódiságának tekintetében is kizárólag Ügyfél tartozik felelősséggel. A jogviták e tekintetében a Szolgáltató független és nem vonható felelősségre, ugyanakkor együttműködik a hatóságokkal az esetleges jogsértések felderítésében.

A rendszer által kiküldött levelek tartalmáért is az Ügyfél felel.

Tilos az Ügyfél által végzett tevékenység során olyan kommunikációt folytatni vagy arra utaló nyilatkozatokat tenni, hogy a Szolgáltató bármely módon felelős az Ügyfél által végzett tevékenységért.

Az Ügyfél a megrendelést, létrejött szerződést vagy a szerződés keretében igénybevett szolgáltatásokat harmadik személyre nem ruházhatja át, nem engedheti át használatra, sem ingyen sem ellenszolgáltatás fejében nem szolgáltathatja tovább a Szolgáltató kifejezett engedélye nélkül.

Az Ügyfél köteles bejelenteni az adataiban bekövetkezett olyan változásokat, amelyek a szerződéskötéskor rögzítésre kerültek, különös tekintettel a kapcsolati email címre. Ennek elmulasztásából adódó károkért a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal.

Az Ügyfél jogosult a szolgáltatások igénybevételéhez további felhasználókat létrehozni. Az igénybevételhez szükséges felhasználónevekért és jelszavakért az Ügyfél felel, a jogosulatlan hozzáférésből, illetve az Ügyfél által létrehozott további felhasználók tevékenységből eredő károkért kizárólag az Ügyfél felel. Ennek elmaradásából fakadó károkért a Szolgáltató nem tartozik felelősséggel.

Az Ügyfél a szolgáltatás bizonyos funkcióit csak harmadik féllel kötött szerződés megkötésével veheti igénybe.

Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató a Szolgáltatást osztott tárhelyen kínálja, így nagy forgalom és nagy termékszám esetén a Webáruház rendszer belassulhat.

Az Ügyfél tudomásul veszi A szolgáltatás részét képező publikus, promóciós és adminisztrációs felületet alkotó gra_kai és tartalmi elemek, továbbá a hozzájuk tartozó forráskódok a Szolgáltató tulajdonát képezik. Jelen ÁSZF azok használatára terjed ki, minden egyéb hasznosításuk, részben vagy egészben történő másolása csak a Szolgáltató írásos engedélyével lehetséges.  

5. Technikai feltételek és rendelkezésre álás

A Szolgáltatás tárgya web alapú, folyamatos internet kapcsolatot igénylő szoftver szolgáltatás, amelyet a Szolgáltató az általa biztosított szervereken üzemelteti.

A Szolgáltatás igénybevételére az Ügyfél által, vagy a Szolgáltató által dedikáltan az Ügyfél részére biztosított tárhelyen is van lehetőség, azonban az Ügyfél által biztosított tárhely esetén a Szolgáltató a tárhely hibájából adódó sebesség és egyéb hibákért nem tartozik felelősséggel.

A Szolgáltató a Szolgáltatások elérését 0-24 órában, 98%-os rendelkezésre állással biztosítja, azonban a rendelkezésreállás számításakor nem számít kiesésnek az előre bejelentett karbantartás időtartama, valamint az egyes részfunkciók nem megfelelő

működésének időtartama.

A Szolgáltató köteles mindent megtenni annak érdekében, hogy a szolgáltatások folyamatosan elérhetők legyenek, de a rajta kívül eső hibákért (beleértve, de nem kizárólag az internet hálózat működéséből adódó esetleges  információveszteségekért, túlterhelésért, harmadik fél által okozott üzemzavarért, helytelen kezeléséből fakadó hibákért) semmilyen felelősséget nem vállal. Ha a Szolgáltató nem teljesíti a vállalt rendelkezésre állási szintet, minden további kiesett óra időtartamára az Ügyfél által az adott szolgáltatásért

A kiszolgáló szerverek technikai paramétereinek és sávszélesség változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja.

A Szolgáltató nem vállal felelősséget a szolgáltatásokkal együttműködő és/vagy abba integrálható, harmadik fél által fejlesztett külső alkalmazások és szolgáltatások működőképességét, együttműködési képességét és/vagy jövőbeni integrálhatóságát illetően. A szolgáltatások rendelkezésre állási idejét nem csökkenti a harmadik fél által biztosított külső alkalmazások és szolgáltatások által okozott kiesés, akkor sem ha az adott alkalmazást vagy szolgáltatást a Szolgáltató biztosítja vagy ajánlotta az Ügyfélnek.

A Szolgáltatás használatának feltételei:

 • Szélessávú Internet kapcsolat;
 • Internet böngésző futtatására alkalmas számítógép;
 • Aktív felhasználó név és jelszó ismerete;

A Szolgáltatás által támogatott böngészők (azok lehetőség szerint legfrissebb verzióik):

 • Mozilla Firefox 
 • Google Chrome
 • Opera
 • Microsoft Edge
 • Apple Safari

A Szolgáltató részére a tárhelyet biztosítók neve:

Versanus Informatikai és Szolgáltató Kft.
1023 Budapest, Bécsi út 3-5. 5. em. 56.
Adatkezelési tájékoztató: https://versanus.eu/hu/doc/files/adatkezeles.php

RACKFOREST Kft.
1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.
Adatkezelési tájékoztató: https://rackforest.com/wp-content/uploads/2020/04/adatkezelesi-szabalyzat-2020-kls-1.pdf

6. Ügyfélszolgálat

Az Ügyfél és a Szolgáltató közötti kommunikáció írásban történik, az info@goweb.hu emailcímre küldött levéllel.

A hibajelentés is a fenti az emailcímen adható le, amelybe a hiba előfordulása alkalmával használt operációs rendszert, annak verziószámát, esetleges frissítéseinek adatait, a böngésző nevét és pontos verziószámát, a hiba előidézésének idejét, az addig tett lépéseket, valamint hogy a hiba mely URL címen tekinthető meg. Amennyiben szolgáltatás hibakódot is kiírt, az is szerepeljen a levélben, illetve lehetőség szerint egy képernyőfotó mellékelése is szükséges.

A hiba mértékétől függetlenül a Szolgáltató legfeljebb 2 munkanapon belül reagál a hibajelentésre, amelyben tájékoztatja az Ügyfelet a hiba kijavításának menetéről és várható idejéről, időtartamáról.

7. Webáruház adatainak felhasználása, adatfeldolgozói tevékenység

Az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete (az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. rendelete – a továbbiakban: GDPR) 28. cikke alapján az Ügyfél mint adatkezelő és a Szolgáltató mint adatfeldolgozó a jelen pontban rögzítik az adatfeldolgozói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseket. A Ügyfél az általa végzett online termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás tekintetében adatkezelőnek minősül, míg a Szolgáltató szolgáltatás Ügyfélnek történő nyújtásával az Ügyfél partnerei, ügyfelei, vásárlói, felhasználói vagy látogatói tekintetében adatfeldolgozónak minősül az Ügyfél által a Szolgáltató szolgáltatásinak segítségével átadott személyes adatok tekintetében. A Szolgáltató vállalja, hogy a szolgáltatása részeként a GDPR által kötelezővé tett adatfeldolgozói feladatokat ellátja és az adatfeldolgozóra vonatkozó kötelezettségeket teljesíti. A Szolgáltató a saját adatfeldolgozói tevékenységéért, valamint az általa igénybevett al-adatfeldolgozók tevékenységéért felelősséggel tartozik. A Szolgáltató adatkezelési tisztségviselőt jelölhet ki, akinek a személyét a mindenkori Adatkezelési tájékoztatójában nevezi meg.

A Szolgáltató a személyes adatok tekintetében külön díjazás nélkül köteles biztosítani az Ügyfélnek a mindenkor hatályos adatvédelmi szabályok szerinti érintetti jogok gyakorlását (például korlátozás, helyesbítés, hozzáférés, törlés, adathordozhatóság, stb.), és köteles az Ügyfélnek megfelelő szervezési és technikai intézkedésekkel segítséget nyújtani az érintettek jogai gyakorlásához kapcsolódó kérelmek megválaszolásában. Amennyiben az Ügyfél az adatok helyesbítését, törlését, megsemmisítését, az adatkezelés korlátozását, az adatok hordozását írásban elrendeli, a Szolgáltató köteles elvégezni.

A Szolgáltató tudomásul veszi és kifejezetten elfogadja, hogy a jelen szerződés szerinti adatkezelési, adatfeldolgozási tevékenységét csak és kizárólag az Ügyfél utasításai és a jelen szerződés alapján jogosult végezni. A Szolgáltató nem jogosult a feldolgozással érintett adatokkal önállóan, saját döntése szerint rendelkezni, nem jogosult azokat az Ügyfél utasítása nélkül megváltoztatni, összekapcsolni, felhasználni és semmilyen módon kezelni sem.

Az ügyfél elfogadja, hogy a Szolgáltató referenciaként felhasználhatja nevét és logóját saját weboldalain, illetve mintaként bemutathatja az Ügyfél által igénybevett Szolgáltatások publikus felületeit más Ügyfelek számára. Az Ügyfél kérheti a Szolgáltatótól ezen tevékenység mellőzését.

8. Vis maior

Vis maiornak minősül minden olyan rendkívüli, szerződés létrejötte után bekövetkező, annak teljesítését lehetetlenné tevő esemény, amelyet szerződő felek nem láthattak előre, és nem háríthattak el, és amely nem vezethető vissza egyik fél felróható magatartására sem. Ilyen események lehetnek különösen: szükségállapot, sztrájk, háború, forradalom, terrorista cselekmények, természeti katasztrófa, tűzvész, árvíz, járvány, karantén korlátozások, szállítási embargó stb.

9. Szerződés megszűnésének esetei

Az Ügyfél jelen szerződést azonnali hatállyal indoklás nélkül írásban felmondhatja.

A felmondás után a webáruház az előre kifizetett időszak utolsó napjáig üzemel, majd inaktívvá válik.

 • Az inaktívvá válás után a Szolgáltató még 60 napot biztosít a Webáruházban tárolt adatok kinyerésére, ezt követően a Webáruház és az abban lévő adatok visszaállíthatatlanul törlőnek.
 • A 60 napos inaktivitási idő alatt a Szolgáltató is vállalja külön díjazás fejében az adatok (ügyfelek, megrendelések, termélek) adatbázis szintű kimentését XLS fájlba.
 • Külön díjazás mellett lehetőség van a Webáruház archiválására is.

Szerződés rendkívüli felmondása kizárólag írásban megrendelés során megadott emailcímre küldött emailben történhet.

A Szolgáltató jogosult a Webáruház azonnali, figyelmeztetés nélküli felfüggésztéssel élhet az alábbi esetekben:

 • az Ügyfélnek 7 napot meghaladó számlatartozása áll fenn
 • A Szolgáltató a Webáruházban törvénybe, jogszabályba ütköző termékeket, szolgáltatásokat észlel, az Ügyfél az értékesítéssel törvényt sért, vagy tevékenységével sérti harmadik fél jogait
 • az Ügyfélnek Erőszakos, fajgyűlölő vagy bármilyen egyén, gyülekezet, csoport vagy szervezet ellen uszító, vagy megtévesztő manipulatív, kártékony vagy veszélyesnek minősített tartalom megjelenítése esetén.
 • Az Ügyféllel kapcsolatos büntetőeljárás indul vagy tömeges panasz fennállása esetén.
 • Az Ügyfél a szolgáltatásban nem valós cégadatokat jelenít meg, felszámolás vagy csődeljárás alatt áll.
 • Szolgáltatás feltörése esetén, vagy illegális tevékenységre való alkalmazásakor
 • Ügyfél által a Szolgáltató szerverein olyan tartalom, programkód kerül elhelyezésre, vagy az Ügyfél által olyan folytatott tevékenység tapasztalható, amelyek veszélyeztetik a Szolgáltató szervereinek, hálózatának működőképességét, biztonságát, beleértve a szerverekre és a hálózatra nézve az átlagosnál nagyobb terhelést jelentő szolgáltatások esetét is.
 • Az Ügyfél által alkalmazott kártékony programkód használata esetén.
 • Bármilyen, a Szolgáltató vagy a szolgáltatás jó hírnevét rontó tartalom megjelenítése esetén.
 • Bármilyen, a Szolgáltató vagy a szolgáltatás konkurens termékének, szolgáltatásának megjelenítése, reklámozása esetén.
 • 60 napot meghaladó vis maior esetén.

Amennyiben a Szolgáltató a fenti okokból kifolyólag felfüggeszti, törli a webáruházat, úgy a Szolgáltató kártérítésre, előfizetési díj visszatérítésre nem kötelezhető.

Az Ügyfél rendkívüli felmondással élhet, amennyiben a Szolgáltató jogosulatlanul megszünteti, vagy szünetelteti a Szolgáltatást

Ezen esetekben Ügyfél számára az megfizetett előfizetés időarányos díját a Szolgáltató köteles visszatéríteni. 

10. Vitás kérdések rendezése

A szerződő felek megállapodnak, hogy esetleges vitáikat közvetlen tárgyalások útján békés úton rendezik.

Minden, a szerződés megkötése után felmerülő, a szerződés teljesítését akadályozó körülményről felek kölcsönösen kötelesek egymást a körülmény tudomásukra jutását követően haladéktalanul tájékoztatni.

Egyéb esetben ha az Ügyfél a Ptk. szerinti vállalkozásnak minősül, a felek bármifajta jogvitájukkal kapcsolatban alávetik magukat Szolgáltató székhelye szerint hatáskörrel rendelkező bíróság kizárólagos illetékességének vagy ha az Ügyfél fogyasztónak minősül, úgy az általános illetékességi szabályok az irányadók.

Ha jelen szerződési feltételek és az esetlegesen külön (pl. a megrendelés alapján) megkötött egyedi szolgáltatási szerződés között egy adott témában eltérés vagy ellentmondás van, akkor az egyedi szolgáltatási szerződésekben foglaltak az irányadóak. Az ezen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak.


Kelt: Budapest, 2021. 02. 22.

Hatályba lépés dátuma: 2021. 03. 01.


I. Melléklet: Aktuálisan elérhető Webáruház Rendszer modul és funkció lista (.PDF) 2021.03.08

II. Melléklet: Aktuális F.Store Webáruház Bérlet mintaszerződés (.PDF) 2021.03.22

VEDD FEL VELÜNK A KAPCSOLATOT, KÉRJ AJÁNLATOT

 • *
 • *
 • *
 • *
 • * kötelezően kitöltendő mező
  VÁRJUK HÍVÁSOD
  +36 70 622 22 89
  KÜLDJ LEVELET
  info@goweb.hu
  KERESS FEL MINKET
  Budapest
  Tatabánya
  Esztergom