ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
(DOMAIN REGISZTRÁCIÓ, WEBTÁRHELY, VIRTUÁLIS SZERVER)

I. A SZOLGÁLTATÓ MEGNEVEZÉSE, TELEPHELYE

A Szolgáltató neve: Go Group Kft.
A Szolgáltató cégjegyzékszáma: 01-09-292744 
A Szolgáltató székhelye: 1214 Budapest, Vénusz utca 23. 3. em. 47.

II. AZ ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ELÉRHETŐSÉGE, INFORMÁCIÓ SZÁMLÁZÁSSAL, ÁLTALÁNOS ÉS MŰSZAKI KÉRDÉSEKKEL KAPCSOLATBAN

Online: info@goweb.hu
Telefon (Számlázással és általános kérédsekkel kapcsolatban): +36 (70) 622 2289

Az Ügyfél személyes adatainak kezeléséről az Adatkezelési tájékoztató rendelkezik, mely az alábbi linken érhető el: https://goweb.hu/tartalmak/adatkezelesi_tajekoztato

III. A SZOLGÁLTATÓ ÁLTAL NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOK MEGHATÁROZÁSA

Az igénybe vehető szolgáltatások részletes technikai leírását és paramétereit a Megrendelő tartalmazza.

A szolgáltatások ismertetését az ÁSZF I. számú mellékelete tartalmazza.

IV. AZ ÁSZF ELFOGADÁSÁHOZ SZÜKSÉGES ADATOK LISTÁJA, A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA, KAPCSOLATTARTÁS

4.1. Az elfogadás módja, a szükséges adatok listája:

4.1.1. A megrendelő aláírását követően az ÁSZF aláírására nincs szükség. Ezt követően minden ügyfél jogosult használatba venni a Szolgáltatásokat az alábbiak szerint.

A Szolgáltatások igénybevételének feltétele, hogy az Megrendelő aláírásátkövetően megküldött díjbekérőben megjelölt összeget az Ügyfél megfizesse, valamint, hogy az ÁSZF elfogadásakor az Ügyfélnek a Szolgáltató felé fennálló tartozása ne legyen, továbbá, hogy az Ügyfél a személyének azonosításához szükséges adatait a Szolgáltató rendelkezésére bocsássa. Ezt követően a Szolgáltatások az ügyfél számára 5 munkanap (domain átregisztráció esetében legfeljebb 7 munkanap) alatt elérhetőek lesznek, amennyiben ettől a Megrendelőben foglaltak nem térnek el. Amennyiben az Ügyfél a díjbekérőn megjelölt összeget, a díjbekérőn megjelölt határidőben (minimum 8 nap) nem fizeti meg, úgy a szerződés annak megkötésének időpontjára visszamenőleges hatállyal érvénytelen. A rendszer üzembe helyezéséről a Szolgáltató elektronikus úton (e-mail) értesíti az ügyfelet.

4.1.2. Nem természetes személy esetén az adatok a következők: név, nyilvántartási szám, adószám, képviselő neve, mobil telefonszáma, e-mail címe, (Domain cím esetén aláírási címpéldány, az aláíró személyi igazolványának/útlevelének másolata és aláírt, pecsételt cégbejegyzés).
Természetes személy esetén az adatok a következők: név, anyja neve, lakcíme, születési helye, ideje, személyi igazolvány száma/útlevél száma, mobil telefonszáma, e-mail címe.

4.1.3. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a megadott adatok valódiságát ellenőrizze. Amennyiben a szerződés megkötéséhez szükséges adatokat az Ügyfél nem vagy hamisan adja meg, úgy a szerződés annak megkötésének időpontjára visszamenőleges hatállyal érvénytelen.

4.2. A Szerződés időtartama:

A szerződéskötés időpontja, az Megrendelés aláításának az időpontja. A szerződés a Megrendelésben meghatározott időre jön létre.

4.3. Az Ügyfél elálláshoz való joga:

4.3.1. A Szolgáltató a jelen szerződés 4.1.1. pontjában meghatározott díjbekérővel egyidejűleg elektronikus úton megküldi az Ügyfél részére az általa kitöltött és elfogadott Egyedi Feltételeket, valamint jelen általános szerződési feltételeket.

4.3.2. A 4.3.1. pontban rögzített megerősítésre vonatkozó tájékoztatást követő(nyolc) 8 napon belül az Ügyfél indokolás nélkül elállhat a szerződéstől. Amennyiben az Ügyfél az elállási határidőn belül, a díjbekérőben meghatározott összeget megfizette, akkor azt a Felek, úgy tekintik, hogy az Ügyfél a teljesítés megkezdésébe beleegyezett, így az elállás joga az Ügyfelet csak a Szolgáltatásnyújtás megkezdéséig illeti meg.

4.4. Kapcsolattartás: A Felek jelen szerződéssel kapcsoltban tett jognyilatkozataikat (pl. felszólítás; fizetési póthatáridő kiszabása; felmondás; elállás) a jelen szerződésben meghatározott e-mail címre küldött elektronikus levél útján is megtehetik, annak írásbeli megerősítése nélkül

V. AZ ÜGYFÉL FELELŐSSÉGE

5.1. Az Ügyfél a Szolgáltatás igénybevételét másnak nem engedheti át.

5.2. Az Ügyfél nem jogosult arra, hogy egyedi szerződés megkötésével az őt megillető jogokat részben vagy egészben harmadik személy részére ruházza át.

5.3. Az Ügyfél teljes körű felelősséggel tartozik minden olyan szolgáltatás használatáért, amelynek során a hozzáférés saját jelszaván keresztül történik.

5.4. Az Ügyfelet jelszavának titokban tartásával kapcsolatban teljes körű felelősség terheli. A Szolgáltató köteles az Ügyfél jelszavát harmadik fél felé titokban tartani. A Szolgáltató az Ügyfél jelszavát csak az Ügyféllel vagy az Ügyfél azonosított képviselőjével közli.

VI. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSÁNAK EGYES ESETEI

6.1. Egyoldalú szerződésmódosítás:

6.1.1. A Szolgáltató jogosult az ÁSZF-et egyoldalúan módosítni, ha a Szolgáltatás minőségi javítása érdekében ez szükséges. A Szolgáltató emellett jogosult az ÁSZF-et egyoldalúan módosítani, ha azt jogszabályváltozás, hatósági döntés, vagy a körülményekben bekövetkezett lényeges változás indokolja.

6.1.2. Amennyiben az egyoldalú lényeges módosítás az Ügyfél számára hátrányos rendelkezéseket tartalmaz, az Ügyfél a hatálybalépéstől számított harminc (30) napon belül további jogkövetkezmények nélkül jogosult felmondani a szerződést.

6.2. Kétoldalú szerződésmódosítás:

Minden más esetben a Szolgáltató jogosult kétoldalú módosítást kezdeményezni, ebben az esetben az Ügyfél részéről a nyilatkozattétel elmulasztása - mint ráutaló magatartás - a külön jogszabályban meghatározott esetek kivételével elfogadásnak minősül.

Vita esetén a Szolgáltatót terheli annak bizonyítása, hogy a módosításról az Ügyfelet megfelelő módon és időpontban értesítette.

6.3. Változás az ügyfél adataiban:

Az Ügyfél köteles az adataiban, valamint képviselőjének személyében, továbbá jogállásában bekövetkezett változásokról a Szolgáltatót a változás bekövetkeztétől számított legfeljebb 8 napon belül elektronikus úton tájékoztatni a II. pontban szereplő Ügyfélszolgálati ponton.

Az Ügyfél köteles az ellene megindult felszámolási, végelszámolási, illetve csődeljárásról a Szolgáltatót, az eljárás megindítását követően haladéktalanul írásban tájékoztatni.

A Szolgáltató az említett Ügyfél adatok megváltozására vonatkozó bejelentés elmulasztásából eredő károkért nem vállal felelősséget, azonban az ezzel kapcsolatosan felmerülő kárának megtérítését követelheti az Ügyféltől.

VII. A SZOLGÁLTATÁS KORLÁTOZÁSÁNAK, A SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGI VAGY MÁS JELLEMZŐI CSÖKKENTÉSÉNEK AZ ESETEI ÉS FELTÉTELE

7.1. A Szolgáltató a Szolgáltatást az Ügyfél előzetes vagy egyidejű értesítése mellett az alábbi esetekben korlátozhatja, vagy csökkentheti annak minőségi vagy más jellemzőit:

7.1.1. Amennyiben az Ügyfélnek díjtartozása van a Szolgáltató korlátozhatja a szolgáltatást.

7.1.2. Amennyiben az Ügyfél a díjtartozást kiegyenlíti, illetve a díjtartozás kiegyenlítését követően a visszakapcsolási igényt a Szolgáltatónak jelzi, úgy a Szolgáltató köteles a Szolgáltatás korlátozását, minőségi vagy más jellemzőinek csökkentését haladéktalanul megszüntetni.

7.1.3. Amennyiben az Ügyfél akadályozza, vagy veszélyezteti a Szolgáltató hálózatának rendeltetésszerű működését, így különösen, ha:

 • Az Ügyfél a számára nyújtott szolgáltatást felhasználva kéretlen levelet küld. Kéretlen levélnek minősülnek azok az elektronikus üzenetek, amelyek kereskedelmi vagy egyéb információt tartalmaznak és a címzettek nem kérték kifejezetten, hogy ezen e-mail-eket megkapják;

 • A Szolgáltató az ilyen kéretlen kereskedelmi levelek átvételét illetve továbbítását a hálózatának és rendszereinek védelme érdekében szoftveres és/vagy hardveres eszközök segítségével megtagadhatja.

Az Ügyfél a számára nyújtott szolgáltatást felhasználva olyan elektronikus levelet küld, vagy képernyőmegosztás segítségével továbbít, letöltés útján elérhetővé tesz, amely:

 • feladójának e-mail címét szándékosan hamisan adják meg vagy elfedik;

 • vírussal fertőzött csatolt állományt tartalmaz;

 • amely csatolt állományként olyan végrehajtódó állományt tartalmaz,

 • amely a címzett(ek) vagy a Szolgáltató érdekeivel ellentétes tevékenységet fejt ki és ezen tevékenység a címzett jóhiszemű akarata ellenére is végbemehet;

 • amely tartalma a társadalmi értékekre és az emberi méltóságra nézve sértő. Ilyen például a félrevezető, trágár, szexuális, erőszakos tartalmú, a törvényellenes cselekedetre felbujtó illetve vallási, politikai ellentétet szító e-mail.

Az Ügyfél a számára nyújtott szolgáltatást felhasználva jogosulatlan adatszerzésre, adatküldésre vagy más számítógépes rendszerekbe történő behatolásra tesz kísérletet, illetve hajt végre.

Az Ügyfél a számára nyújtott Szolgáltatást felhasználva szerverén olyan adatokat, információkat tárol, vagy továbbít, amely: jogosulatlanul megszerzett, illetve szerzői jogokat sért; a társadalmi értékekre és az emberi méltóságra nézve sértő. Ilyen például a félrevezető, trágár, szexuális, erőszakos tartalmú, a törvényellenes cselekedetre felbujtó illetve vallási, politikai ellentétet szító tartalom; az Alkotmányba vagy a hatályos törvényekbe, jogszabályokba ütköznek; az Ügyfél által kínált termék tulajdonságairól vagy szolgáltatás tartalmáról, illetve ezek áráról bárkit félrevezethetnek.

7.1.4. Abban az esetben, ha a Szolgáltató által nyújtott Szolgáltatás felhasználásával olyan közzététel valósul meg, amely a fenti szabályokba nem ütközik ugyan, de jelentős társadalmi ellenállást vált ki vagy jelentős mértékben sérti a Szolgáltató üzleti érdekeit, a Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a közzétevőt azonosítsa, s vele tárgyalásokat kezdjen a közzététel megszüntetésére, és ennek tényét nyilvánosságra hozza.

7.1.5. Amennyiben az Ügyfél a szolgáltatást a Szolgáltató hozzájárulása nélkül harmadik személy részére továbbértékesíti.

7.1.6. A virtuális szerver szolgáltatás esetében, külön megállapodás hiányában az ügyfél sávszélesség felhasználása havi átlagban nem haladhatja meg a 10 Mbit/sec értéket. Amennyiben az Ügyfél sávszélesség felhasználása tartósan lényegesen meghaladja a fenti értéket, úgy a Szolgáltató jogosult a Szolgáltatást korlátozni, illetve a sávszélesség korlátozás túllépéséből származó költségeit az Ügyfél felé felszámítani.

7.1.7. Amennyiben az Ügyfél több Szolgáltatást is igénybe vesz, és azok bármelyikével kapcsolatban megszegi a jelen általános szerződési feltételekben foglaltakat, úgy a Szolgáltató jogosult a fentebb ismertetett szankciót az Ügyfél összes Szolgáltatásában egyidejűleg azonnali hatállyal alkalmazni.

VIII. A SZOLGÁLTATÁS SZÜNETELÉSÉNEK ESTEI

8.1. A Szolgáltatás szünetelése az Ügyfél érdekkörébe tartozó ok miatt:

8.1.1. Amennyiben az Ügyfél a Szolgáltatás használata során a Szolgáltatást oly módon veszi igénybe, hogy annak következtében a szolgáltatást, vagy annak minőségét bármilyen módon befolyásolja, illetve az internet etikai szabályokat megszegi, úgy a Szolgáltató a szolgáltatás nyújtását szüneteltetheti.

8.1.2. Ha a Szolgáltatás a 8.1.1. pontban leírtak alapján szünetel, az Ügyfél teljes díjfizetésre kötelezhető. A Szolgáltatásnak az Ügyfél érdekkörében felmerülő szünetelésével kapcsolatban okozott károkért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

8.2. A szolgáltatás szünetelése a Szolgáltató érdekkörében bekövetkező ok esetén:

8.2.1. Ha a szolgáltatás szüneteltetésére az Ügyfél előzetes, három (3) nappal korábban történő értesítése mellett, karbantartás érdekében - más műszaki megoldás hiányában - kerül sor, ez alkalmanként és naptári hónaponként a nyolc (8) órát nem haladhatja meg („rendszeres karbantartás”). Az ilyen szüneteltetés időtartama a rendelkezésre állás időtartamába beszámít.

8.2.2. Rendszeres karbantartásnak nevezzük azon technikai eszközök üzemképes állapotban való tartására vonatkozó karbantartási tevékenységeit, amely biztosítja a karbantartás hatására a minőségi célértékek elérésének folyamatos fenntartását. A rendszeres karbantartás biztosítja az üzemelés hatására fokozatosan csökkenő üzembiztonság időszakonkénti növelését, lassítva ezzel a technikai eszközök elhasználódásának folyamatát. Rendszeres karbantartásba tartoznak azok a tevékenységek, amelyek a szolgáltatás nyújtásához szükséges kiszolgáló eszközök meghibásodásának megelőzése érdekében karbantartási munkákat igényelnek. (pl. diszkbővítés, stb.)

8.2.3. Rendszeres karbantartási munkálatokat minden előzetes bejelentés alapján 18:00 és 06:00 között lehet elvégezni.

IX. A SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSÉNEK ESETEI

9.1. A szerződés felmondásának szabályai az Ügyfél részéről:

9.1.1. Az Ügyfél a határozatlan idejű szerződést bármikor, indoklás nélkül, írásban, tizenöt (15) napos felmondási idővel jogosult felmondani. Az Ügyfél a határozott idejű szerződést csak a 9.1.3. pontban foglaltak esetén mondhatja fel.

9.1.2. A szerződés Ügyfél részéről történő felmondása az Ügyfelet nem mentesíti a szerződés hatálya alatt felmerült díjfizetési kötelezettségeinek teljesítése alól.

9.1.3. Az Ügyfél a Szolgáltató súlyos szerződésszegése esetén jogosult azonnali hatállyal felmondani a szerződést, amennyiben az Ügyfél előzetes írásbeli felszólítása ellenére a Szolgáltató tizenöt (15) napon belül szerződésszegését nem orvosolja. Azonnali hatályú felmondás esetén a szerződés a felmondás időpontjában szűnik meg.

9.2. A szerződés felmondásának szabályai a Szolgáltató részéről:

9.2.1. A szerződés Szolgáltató általi felmondásának felmondási ideje a 9.2.3. pontban meghatározottak kivételével 30 nap. A Szolgáltató a szerződés felmondását írásban köteles megküldeni.

9.2.2. Ha a felmondás indoka az Ügyfél szerződésszegése és az Ügyfél a felmondási idő alatt a szerződésszegést megszünteti, és az Ügyfél ezzel együtt nem kéri kifejezetten a szerződés megszüntetését, úgy a szerződés nem szűnik meg a Szolgáltató felmondásával. Erről a Szolgáltató köteles az ügyfelet a felmondással egyidejűleg értesíteni.

9.2.3. A Szolgáltató a szerződés megszegése esetén a szerződést tizenöt (15) napos határidővel a fenti feltételek szerint felmondhatja, ha: az Ügyfél akadályozza, vagy veszélyezteti a Szolgáltatás rendeltetésszerű működését, és az Ügyfél ezt a szerződésszegést a jogkövetkezményekre figyelmeztető értesítését követően sem szünteti meg; az Ügyfél a Szolgáltatást a Szolgáltató hozzájárulása nélkül harmadik személy részére továbbértékesíti; Az Ügyfél az esedékes díjat a jogkövetkezményekre figyelmeztető értesítés megtörténtét követően sem egyenlítette ki. Az értesítésben előírt fizetési póthatáridő tizenöt (15) nap, ami nem akadályozza, hogy a Szolgáltató a késedelem jelen szerződésben meghatározott következményeit alkalmazza (pl. VII. fejezet; 12.4.).

9.2.4. Ha az Ügyfél a póthatáridőn belül fizetési hátralékát rendezi, úgy a szerződést a Szolgáltató nem mondja fel.

9.3. A Szolgáltató a határozatlan idejű webtárhely és domain regisztrációs (átregisztrációs) szolgáltatások esetében a fordulónapot (12.1.3.) megelőző hatvan nappal elektronikus úton felhívja az Ügyfelet, hogy nyilatkozzon arról, hogy kívánja-e a szolgáltatást a következő szolgáltatási időszakban is igénybe venni. Amennyiben az Ügyfél a felhívásra (harminc) 30 napon belül nem nyilatkozik vagy nemleges nyilatkozatot tesz, úgy a szolgáltatási szerződés a fordulónapot megelőző nappal megszűnik.

9.4. A szerződés a Felek közös akaratával is megszüntethető, illetve megszűnik bármely szerződő Fél jogutód nélküli megszűnése esetén.

9.5. A szerződés megszűnését követően a Szolgáltató az Ügyféllel csak abban az esetben köt új szerződést, ha az Ügyfélnek a Szolgáltatás igénybevételéből eredő díjtartozása nem áll fenn, vagy a korábbi szerződés megszűnését nem az Ügyfél hibájából eredő, egy (1) éven belüli felmondás okozta. 5 Ha az Ügyfél tartozását csak jelentős késedelemmel egyenlítette ki, és a szerződést a Szolgáltató a díjfizetési kötelezettség megszegése miatt szüntette meg, úgy a Szolgáltató jogosult arra, hogy az újabb szerződéskötést az Ügyfél korábban fennálló tartozásának, illetve annak legfeljebb kétszeres összegének megfelelő előleg megfizetéséhez kösse.

9.6. A szerződés megszűnése az Ügyfelet nem mentesíti a szerződés hatálya alatt felmerült díjfizetési kötelezettségeinek teljesítése alól. Az Ügyfél túlfizetése esetén a Szolgáltató a túlfizetés mértékéig, az Ügyfél írásbeli kérésére az abban meghatározott bankszámlaszámra vagy postai címre teljesítve, vagy a következő havi számlában jóváírva köteles a díjvisszatérítésre.

9.7. Köteles az Ügyfél a Szolgáltató 2. pontban megnevezett Ügyfélszolgálata felé jelezni, ha nem kap számlát, mert a számla meg nem érkezése nem mentesíti a szolgáltatás megfizetése alól.

9.8. A Szolgáltató az Ügyfél fizetési késedelméből eredő káraiért, így különösen a domainnév esetleges elvesztéséért nem vállal felelősséget.

9.9. A szerződés megszűnését követő kilencvenedik (90.) napig a Szolgáltató a Szolgáltatás keretei között tárolt adatokat megőrzi. Ezt követően a Szolgáltató az Ügyfél minden tárolt adatát törli és az ebből eredő károkért felelősséget nem vállal.

X. A HIBABEJELENTŐ ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ELÉRHETŐSÉGE, A VÁLLALT HIBAELHÁRÍTÁSI CÉLÉRTÉKEK, A HIBABEJELENTÉSEK NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELÉNEK MENETE

10.1. A Szolgáltató hibabejelentő ügyfélszolgálatot működtet napi huszonnégy (24) órában folyamatosan, évi 365 (366) napon, ahol az Ügyfél közvetlenül jelezheti a Szolgáltatás meghibásodását.

10.2. Az ügyfélszolgálati szolgáltatás addig áll a használó rendelkezésére, amíg az Ügyfél a jelen ÁSZF-nek megfelelően fizeti az összes igénybe vett szolgáltatás díját.

10.3. Az Ügyfél a hibát az ügyfélszolgálati helyen, címen és e-mail címen, postai vagy elektronikus úton jelentheti be. A Szolgáltató a hiba észlelése után haladéktalanul megkezdi a hibabehatárolást, elhárítást és azt annak sikeres befejezéséig folyamatosan végzi. A hibaelhárítási határidő a hiba észlelésétől számított legfeljebb hetvenkét (72) óra, illetve a hiba természetéből fakadóan szükséges idő.

10.4. A Szolgáltató köteles a hibabejelentéseket, a hibabehatároló eljárás eredményét és a hibaelhárítás alapján tett intézkedéseket visszakövethető módon rögzíteni, és az adatkezelési szabályok betartásával azt legalább egy évig megőrizni. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell: az Ügyfél értesítési címét vagy más azonosítóját; a hibajelenség leírását; a hibabejelentés időpontját (év, hónap, nap, óra); a hiba okát; a hiba elhárításának módját és időpontját (év, hónap, nap, óra); az Ügyfél értesítésének módját és időpontját.

10.5. Az elvégzett vizsgálat alapján a Szolgáltató haladéktalanul és megfelelő indokolással köteles az Ügyfelet értesíteni arról, hogy: a hiba a vizsgálat alatt nem volt észlelhető, vagy a hiba az Ügyfél érdekkörébe tartozó okból merült fel; a hiba kijavítását megkezdte; a hiba kijavítását a rendelkezésre állási időn belül nem tudja vállalni, ezért az Ügyfél részére hány százalék havi díjcsökkentést nyújt.

10.6. Hibaelhárítási célértékek:

10.6.1. A Szolgáltató köteles az Ügyfél által bejelentett, a hibabehatároló eljárása eredményeként valósnak bizonyult hibát annak bejelentésétől a jelen ÁSZF szerinti határidőn belül kijavítani. Ha a kijavítás a Szolgáltató és az Ügyfél megállapodása szerinti időpontban a Szolgáltató érdekkörén kívül eső okok miatt nem volt lehetséges, a hiba kijavítására rendelkezésre álló határidő a kiesési idő tartamával meghosszabbodik.

10.6.2. A szerződés késedelmes vagy hibás teljesítése esetén a Szolgáltató az Ügyfél vagyonában okozott értékcsökkenésért felel. Ez az érték, amellyel az Ügyfél meglévő vagyona a Szolgáltató károkozása következtében csökken. Nem kell a szolgáltatónak megtérítenie az elmaradt hasznot, továbbá azt a kárpótlást vagy költséget, amely az Ügyfelet ért vagyoni és nem vagyoni hátrány csökkentéséhez vagy kiküszöböléséhez szükséges.

10.6.3. Nem kell a szolgáltatónak megtérítenie a kárnak azt a részét, amely abból származott, hogy az Ügyfél a kár elhárítása, illetőleg csökkentése érdekében nem úgy járt el, ahogy az adott helyzetben általában elvárható.

10.6.4. Ha a hiba következtében a Szolgáltatást nem lehet igénybe venni, és ezzel a Szolgáltató a jelen ÁSZF I. mellékletében meghatározott éves rendelkezésre állási szintet nem éri el, a kötbér mértéke minden hibásan teljesített, hibaelhárítási célértéket meghaladó nap után a hiba bejelentését megelőző, az előző hat hónapban az Ügyfél által a szolgáltatási szerződés alapján az adott szolgáltatással kapcsolatban kifizetett díj átlaga alapján egy napra vetített összeg. Hat hónapnál rövidebb időtartamú szolgáltatási jogviszony esetén a vetítési alap a szolgáltatási jogviszony teljes hossza alatt kifizetett díj átlaga alapján egy napra vetített összeg. Ha a hiba következtében az Ügyfél a szolgáltatást a Szolgáltató által vállalt minőséghez képest gyengébb minőségben képes csak igénybe venni, a szolgáltatónak a jelen pontban meghatározott kötbér felét kell fizetnie.

10.6.5. A Szolgáltató a kötbért havi díjfizetési kötelezettség esetén a következő havi elszámolás alkalmával egy összegben jóváírja.

10.7. A kármegelőzési és kárenyhítési kötelezettség teljesítéseként az Ügyfél vállalja, hogy a Szolgáltatót haladéktalanul értesíti, ha észleli, hogy a Szolgáltatás nem vagy nem kielégítően működik. A Szolgáltató nem felel azokért a károkért és/vagy költségekért, melyek abból 6 kifolyólag merülnek fel, hogy az Ügyfél a fenti kötelezettségét nem, vagy csak késedelmesen teljesíti.

10.8. A Szolgáltató mindent megtesz a Szolgáltatás mindenkori hatékonyságának és folyamatosságának biztosítása érdekében. A Szolgáltató a jelen szerződés alapján nem tartozik felelősséggel azokért a károkért, amelyeket a szolgáltatása érdekkörén kívül eső meghibásodásából vagy elégtelenségéből adódtak.

10.8.1. Amennyiben a Szolgáltatás hibája, hibás működése más szolgáltató (pl. távközlési szolgáltató) hatáskörében felmerülő hiba miatt következett be, úgy a Szolgáltató vállalja azt, hogy erről az Ügyfelet értesíti elektronikus úton, az Ügyfél megadott telefonlszámán vagy e- mail címén.

10.8.2. Az Ügyfél, vagy bármely harmadik személy által a Szolgáltatónak okozott kárért, (akár szerződéses akár szerződésen kívüli károkozás), a kártérítés, és a felelősség egyes eseteire a Ptk. rendelkezései az irányadóak. Az Ügyfél tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Szolgáltató nem gyakorol ellenőrzést és nem vállal felelősséget a Szolgáltató host számítógépein, hálózati csomópontjain (network, hub), továbbá POP pontjain, valamint az Interneten áthaladó információk tartalmáért – ideértve a software, hardware hibákból, a vírusok által okozott működési rendellenességből, vagy külső beavatkozásból eredő adatvesztést. Az Ügyfél kijelenti és szavatolja, hogy a szolgáltatások Ügyfél általi igénybevétele nem sérti a Szolgáltató, vagy bármely harmadik fél szerzői, vagy egyéb szellemi alkotáshoz fűződő, más személyiségi, vagy tulajdonjogát; továbbá felel az általa telepített szoftverek működéséért, a szerveren tárolt adatok tartalmáért. Az Ügyfél harmadik személy ilyen korlátozó igénnyel való fellépése esetén – kártérítési kötelezettségének fennmaradása mellett - saját költségén közvetlenül fellép a Szolgáltató jogos érdekei védelmében.

10.8.3. Vis major: Egyik fél sem felel a szerződés szerinti kötelezettsége teljesítéséért azon esetekben, amikor olyan, bármely fél érdekkörén kívül eső, előre nem látható körülmények („Vis major”) merülnek fel, amelyek megakadályozzák a szerződés teljesítését, illetőleg a szolgáltatás igénybevételét. Ilyen körülmények különösen: háborús cselekmények, lázadás, szabotázs, robbantásos merénylet, súlyos energia-ellátási zavar vagy természeti katasztrófa, munkabeszüntetés, a honvédelmi törvény, rendőrségi törvény alapján feljogosított szervek rendelkezésére tett intézkedés, illetve nem a Szolgáltató hatáskörében felmerülő hiba.

10.9. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy az Ügyfélszolgálati telefonszámokra érkezett hívásokról hangfelvételt készítsen, amiről a hívó felet minden esetben a hangrögzítést megelőzően tájékoztatja. Amennyiben a hívó fél a hangrögzítéshez nem járul hozzá, akkor az adott ügy csak személyesen intézhető. A Szolgáltató - amennyiben a Szolgáltató a beszélgetést rögzítette - a hanganyagot a hívó fél kérésére a tárolási időn belül rendelkezésre bocsátja. A Szolgáltató a rögzített hanganyagokat a rögzítés napját követő egy (1) évig tárolja.

XI. A SZOLGÁLTATÁSSAL KAPCSOLATOS VITÁK RENDEZÉSÉNEK MÓDJA

Az Ügyfél jogviszonyból eredő esetleges vitás kérdéseik rendezésére a szerződő felek a Szolgáltató székhelye szerint illetékes bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

XII. A SZOLGÁLTATÁSOK DÍJA, FIZETÉSI FELTÉTELEK

12.1. A számlázás módja, rendszeressége és a számlák kézbesítésének időpontja:

12.1.1. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások díját az aláírt Megrendelő tartalmazza.

12.1.2. A Szolgáltató elektronikus számlát bocsát ki az Ügyfél számára, amely tartalmazza az ÁSZF I. mellékletében meghatározott díjakat. Amennyiben az Ügyfél írásban vagy elektronikus úton kéri, úgy a Szolgáltató papír alapú számlát küld postán. A számlát az Ügyfél a számlán feltüntetett fizetési határidőn belül köteles kiegyenlíteni.

12.1.3. A számlázás kezdete a rendszer üzembe helyezéséről szóló értesítés (e-mail) kiküldését követő munkanap (fordulónap), feltéve, hogy a Megrendelésben nem kerül másképpen meghatározásra.

12.1.4. A számlaküldés az Megrendelésben meghatározott időszakonként (szolgáltatási időszak) történik. A szolgáltatások díját az Ügyfél időszakonként előre köteles megfizetni. Ennek megfelelően a Szolgáltató a számlát legkésőbb a az érintett szolgáltatási időszak lejártát követő hónap legfeljebb (tízedik) 10. napjával bocsátja ki.

12.1.5. Ha az Ügyfél által megadott címadatok megegyeznek a Szolgáltató által nyilvántartott és a számlán levelezési címként feltüntetett címmel, úgy a Szolgáltató a számlát annak kiküldését követő ötödik (5.) munkanapon kézbesítettnek tekinti.

12.2. Szolgáltatási díjak: Szolgáltatási díj minden számlázási időszakra időszakonként előre számított díj, amelyet az Ügyfél az igénybevett szolgáltatás rendelkezésre állásáért fizet. Teljes díj számlázására jogosult a Szolgáltató abban az esetben is, ha a Szolgáltató az Ügyfél érdekkörében felmerülő okok miatt a Szolgáltatás korlátozására kényszerül.

12.2.1. Amennyiben a szolgáltatási díj éves rendszerességgel fizetendő és a megrendelés aláírásának időpontja 06. hó 01. napja előtt van, a tárgyévre a teljes díj fizetendő, amennyiben 06. hó 01. napját követően történik az éves díj 50%-a fizetendő.

12.3. Egyszeri díjak: A Szolgáltató a választott Szolgáltatás díjazási feltételeinek megfelelően egyszeri díjat számíthat fel, amelyek az első esedékes számlában fizetendők.

12.4. Késedelmi kamat: A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a Ptk-ban meghatározott mértékű késedelmi kamatot számítson fel a késedelem első napjától a tartozás kiegyenlítésének napjáig terjedő időszakra abban az esetben, ha az Ügyfél a számlán feltüntetett fizetési határidőt elmulasztja.

12.5. Közvetített szolgáltatás: Ha a Szolgáltató a jelen ÁSZF alapján nyújtott szolgáltatásaival kapcsolatban az Ügyfél részére közvetített szolgáltatást is nyújt, úgy a közvetített szolgáltatás tényét a Szolgáltató egyértelműen jelezheti a számlában.

XIII. AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELÉRHETŐSÉGE, ÉRTESÍTÉSI ELJÁRÁS

A Szolgáltató köteles az általános szerződési feltételeket és azok változásait a honlapján közzétenni, illetve meglévő ügyfeleinek a változásról szóló értesítést elektronikus úton megküldeni.


Kelt: Budapest, 2021. 02. 22.

Hatályba lépés dátuma: 2021. 03. 01.


I. MELLÉKLET (Szolgáltatások Leírása)

1.1 DOMAIN REGISZTRÁCIÓ SZOLGÁLTATÁS

A Szolgáltató hivatalos (akkreditált) domain név regisztrátor partnerén keresztül nyújtja új domain és domain ártregisztráció szolgáltatásait. 

A Szolgáltató nyújtja: elsődleges, másodlagos DNS; domain átirányítás; ingyenes DNS módosítás.

Nem természetes személy ügyfél esetén csatolandó egyéb dokumentumok: bejegyző határozat, hiteles cégkivonat, kivonat; aláírási címpéldány.

1.2 WEBTÁRHELY SZOLGÁLTATÁS

A Szolgáltató saját üzemeltetésű Virtuális Szerverén kínál osztott webtárhely szolgáltatást weboldalak és webáruházak részére.

A Webtárhely Szolgáltatáshoz az igényeknek megfelelő tárhelyet, aldomain számot, email tárhelyet, email fiók mennyiséget kínálunk kedvező éves díjon.

Webtárhely Szolgáltatásunk kizárólag éves számlázási ciklussal érhető el.

A Szolgáltató nyújtja:

 • PHP használat;
 • MySQL használat;
 • Cron használat;
 • Webstatisztika;
 • Egyéni hibaoldalak;
 • SMTP (csak Prémium Tárhely Szolgáltatáshoz);
 • Weboldalát FTP-n keresztül töltheti fel az Ügyfél;
 • Az e-mail szolgáltatást elérhető POP3 és IMAP protokollon egyaránt, titkosítva, bármilyen levelezőprogrammal;
 • Webmail felületet is biztosítunk Ügyfeleink számára levelei kényelmes, kötöttségek nélküli kezelésére.
 • Rendelkezésre állás: 98%/év;

1.3 VIRTUÁLIS SZERVER SZOLGÁLTATÁS

A Virtuális Szerver Szolgáltatás igénybevétele esetén ügyfeleinknek nem szükséges saját szervert vásárolniuk, magas költséggel és kockázattal üzemeltetniük. A szerverkapacitás folyamatosan bővíthető az Ügyfél IT igényeinek megfelelően. A távolról üzemeltethető, virtuális szerver kiemelkedő biztonságot, leállás mentes üzemmódot garantál az adatok lehető legkorszerűbb tárolása érdekében.

Virtuális Szerver szolgáltatásunk kizárólag havi díjas konstrukcióban, - 12 hónap hűségidővel - vehetők igénybe és kizárólag telepített Virtuális Szervereket értékesítünk, igények alapján egyénre szabott hardveres és szoftveres paraméterekkel.

A Szolgáltató nyújtja:

 • A szerverek magas biztonságú szervertermekben való elhelyezését, stabil üzemelését, telepítését;
 • NS2 (kivéve: 10GB);
 • Távoli újraindítás;
 • Távoli konzol;
 • Monitorozás;
 • Ügyfélszolgálatot;
 • 98%-os redelkezésre állást
 • Sávszélesség: 1Gbit/Sec.

Rendelkezésre állás:

A Virtuális Szerver Szolgáltatásra 95%-os rendelkezésre állást vállal a Szolgáltató, amely tartalmazza az előre tervezett és tizenöt (15) nappal korábban az ügyfeleknek bejelentett karbantartás miatti üzemszüneteket.

Felelősségvállalás:

A Szolgáltató semminemű felelősséget nem vállal:

 • Az Ügyfél által tárolt/küldött/fogadott adatok tartalmáért;
 • Az Ügyfél számítógépe vagy mobiltelefonja szerverrendszerek között meglévő internet kapcsolatért;
 • Az Ügyfél számítógépének és mobil telefonkészülékének kompatibilitásáért, beleértve a hardver és szoftver kompatibilitást;
 • Az Ügyfél által illetékteleneknek megadott vagy elvesztett jelszó következtében felmerült károkért;
 • Az elvesztett számítógépek vagy mobil eszközökön található lementett adatokért, vagy az ilyen módon megszerzett jogosultságokkal történ visszaélésekért;
 • A virtuális szerveren tárolt adatvesztésből erdő károkért;
 • Az Ügyfél rendszerébe a Szolgáltatás használatával esetlegesen bekerülő vírusok/spamek által okozott mindennemű kárért;
 • A virtuális szerver szolgáltatás felületén végzett módosítások következményeiért, beleértve a jogosultságok törlését;
 • Az Ügyfél saját domain nevének beállításáért és az abból eredő károkért;
 • A lemondott, vagy nem fizetés okán törölt licencek által okozott bárminemű kárért.

Az Ügyfél kötelessége:

 • A Microsoft és egyéb operációs rendszerek licenceit a licenc feltételeknek megfelelően használni;
 • A lemondott licencek esetében az Ügyfél kötelessége az adott programot eltávolítania, vagy a törlés végett értesíteni a Szolgáltatót;
 • A szervert rendeltetésnek megfelelően használni.

II. MELLÉKLET (Szerződés Minták)

2.1 Aktuális Webhoszting és Virtuális Szerver Bérlet mintaszerződés (.PDF) 2021.03.22

2.2 Új domain igénylőlap (.DOC)

2.3 Domain igénylőlap átkéréshez (.DOC)

2.4 Domain lemondó nyilatkozat (.DOC)

VEDD FEL VELÜNK A KAPCSOLATOT, KÉRJ AJÁNLATOT

 • *
 • *
 • *
 • *
 • * kötelezően kitöltendő mező
  VÁRJUK HÍVÁSOD
  +36 70 622 22 89
  KÜLDJ LEVELET
  info@goweb.hu
  KERESS FEL MINKET
  Budapest
  Tatabánya
  Esztergom